近期论文
2020年重点实验室发表SCI学术论文情况
访问人数: 66
2020年重点实验室发表SCI学术论文情况
序号论文名称刊物名称年、卷、期、页或专利号SCI/EI/国内期刊论文作者
1Prognostic value of pre-infarction angina combined with mean platelet volume to lymphocyte ratio for no-reflow and short-term mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention Medical Science Monitor2020, 1643-3750SCIXinsen Chen, Youbao Meng, Meng Shao, Tian Zhang, Ling Han, Wei Zhang, Hongyan Zhang, Hua Hai , Guihua Li
2Human cytomegalovirus promoting endothelial cell proliferation by targeting regulator of G-protein signaling 5 hypermethylation and downregulationSci Rep 2020,10(1): 2252.SCIXiaoni Zhang, Na Tang , Dongmei Xi, Qian Feng, Yongmin Liu, Lamei Wang, Yan Tang , Hua Zhong, Fang He
3Brucella melitensis isolated in Asian badgers (Meles leucurus), Northwestern China. Emerg Infect Dis. 2020, 26 (4), 804-806.SCIXiafei Liu, Meihua Yang, Shengnan Song, Gang Liu, Shanshan Zhao, Guangyuan Liu, Sándor Hornok, Yuanzhi Wang, Hai Jiang
4Rickettsiae in the common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) and the bat soft tick Argas vespertilionis (Ixodida: Argasidae). Parasit Vectors. 2020 Jan 9;13(1):10.SCIShuo Zhao, Meihua Yang, Gang Liu, Sándor Hornok, Shanshan Zhao, Chunli Sang, Wenbo Tan, Yuanzhi Wang
5Glycomolecules in Echinococcus granulosus cyst fluid inhibit TLR4-mediated inflammatory responses via c-RafCellular & Molecular Immunology,2020,17:423–425SCIJun Hou, Linlin Li, Dan Dong, Lianghai Wang, Xian Wang, Kun Yang, Xiaodan Xu, Congzhe Chen, Xiangwei Wu, Xueling Chen
6Fourteen composite probiotics alleviate type 2 diabetes through modulating gut microbiota and modifying M1/M2 phenotype macrophage in db/db micePharmacol Res161(2020)105150SCIYanming Wang, Yuche Wu, Jialehasibieke Sailike, Xin Sun, Nigare Abuduwaili, Hapula Tuoliuhan, Mulatiaize Yusufu, Xin-Hua Nabi
7Caprylic acid (C8:0) promotes bone metastasis of prostate cancer by dysregulated adipo-osteogenic balance in bone marrowCancer Sci. 2020 ,111(10):3600-12. SCICuizhe Wang, Jingzhou Wang, Keru Chen, Huai Pang, Xue Li, Jiaojiao Zhu, Yinghua Ma, Tongtong Qiu, Wei Li, Jianxin Xie, Jun Zhang
8A potential biomarker in serum for predicting susceptibility to Type 2 diabetes mellitus: FFA 22:6J Diabetes Investig. 2020 Oct 17. doi: 10.1111/jdi.13443.SCIMa Y, Xiong J, Zhang X, Qiu T, Pang H, Li X, Zhu J, Wang J, Pan C, Yang X, Chu X, Yang B, Wang C, Zhang J.
9Cold-Inducible Klf9 Regulates Thermogenesis of Brown and Beige Fat.Diabetes. 2020,69(12):2603-2618. SCIHeng Fan, Yujie Zhang, Jun Zhang, Qiyuan Yao, Yongfeng Song, Qiwei Shen, Jun Lin, Yuanxu Gao, Xiuyun Wang, Lei Zhang, Yinliang Zhang, Pingsheng Liu, Jiajun Zhao, Qinghua Cui, John Zhong Li, Yongsheng Chang
10Neuritin-overexpressing transgenic mice demonstrate enhanced neuroregeneration capacity and improved spatial learning and memory recovery after ischemia-reperfusion injury. Aging-US 2020 Dec 15;13(2):2681-2699. SCIKexing Wan, Fuxiu Mao, Qiongqiong Li, Limin Wang, Zhiguo Wei, Ping Wang, Xinhua Liao, Mengsi Xu, Jin Huang, Zemin Pan, Chengtan Wang, Jian Luo, Rui Gao, Shangquan Gan
11Hypomethylation-linked activation of PLCE1 impedes autophagy and promotes tumorigenesis through MDM2-mediated ubiquitination and destabilization of p53.  Cancer Res.2020,80(11):2175-2189SCIYunzhao Chen, Huahua Xin, Hao Peng, Qi Shi, Menglu Li, Jie Yu, Yanxia Tian, Xueping Han, Xi Chen, Yi Zheng , Jun Li, Zhihao Yang, Lan Yang, Jianming Hu, Xuan Huang, Zheng Liu, Xiaoxi Huang, Hong Zhou, Xiaobin Cui, Feng Li
12SOX9/miR-203a axis drives PI3K/AKT signaling to promote esophageal cancer progressionCancer Letter.2020;468:14-26SCILianghai Wang, Zhiyu Zhang, Xiaodan Yu, Qihang Li, Qian Wang, Aimin Chang, Xiaoxi Huang, Xueping Han, Yangguang Song, Jianming Hu, Lijuan Pang, Jun Hou, Feng Li
13Tumor-associated macrophage polarization promotes the progression of esophageal carcinomaAging2020;13(2):2049-2072SCIYuan X, Li Y, Zhang AZ, Jiang CH, Li FP, Xie YF, Li JF, Liang WH, Zhang HJ, Liu CX, Pang LJ, Shen XH, Li F, Hu JM.
14Synergistic Inhibition of Drug-resistant Colon Cancer Growth with PI3K /mTOR Dual Inhibitor BEZ235 and Nano-emulsioned Paclitaxel via reducing multidrug resistance and promoting apoptosisInternational Journal of Nanomedicine2021 ,16:2173-2186.SCIYali Hu, Kunpeng Zhang, Xingyao Zhu, Xiuyan Zheng, Chao Wang, Xiao Niu, Teng Jiang, Xinhua Ji, Weilin Zhao, Lijuan Pang , Yan Qi, Feng Li, Li Li, Zhiping Xu, Wenyi Gu, Hong Zou
15An integrated surgical training program for hepatic cystic echinococcosis in Xinjiang of ChinaPLOS Neglected Tropical Diseases,2020,14(3):e0008023SCIHongwei Zhang, Jian Yang, Jiang Li, Jing Yang, Yunbao Yu, Guisheng Liu, Yongguo Zhang, Long Zhang, Wei Guo, Abuduwayiti, Hong Sun, Shuxia Guo, Xueling Chen, Xiangwei Wu, Shijie Zhang, Xinyu Peng
16Glycomolecules in Echinococcus granulosus cyst fluid inhibitTLR4-mediated inflammatory responses via c-RafCellular & Molecular Immunology,2020,17,423-425SCIHou J, Li L, Dong D, Wang L, Wang X, Yang K, Xu X, Chen C, Wu X, Chen X.
17Prediction and identification of CD4+ T cell epitope for the protective antigens of Mycobacterium tuberculosis. Medicine2021,100( 6):e24619SCILiu J, Chen X, Wang J, Wu F, Zhang J, Dong J, Zhang H, Liu X, Hu N, Wu J, Zhang L, Cheng W, Zhang C, Zhang WJ.
18Screening of potential biomarkers for distinguishing between latent and active tuberculosis in children using bioinformatics analysis. Medicine2021,100(5): e23207SCIShao M, Wu F, Zhang J, Dong J, Zhang H, Liu X, Liang S, Wu J, Zhang L, Zhang C, Zhang W.
19Regulatory role and mechanism of the inhibition of the Mcl-1 pathway during apoptosis and polarization of H37Rv-infected macrophagesMedicine 2020,99:42(e22438)SCIHan L, Lu Y, Wang X, Zhang S, Wang Y, Wu F, Zhang W, Wang X, Zhang L.
20Brucella in Himalayan Marmots (Marmota himalayana).J Wildl Dis.  2020,56(3):730-732.SCIYan B, Zhu Q, Xu J, Zhao S, Piao D, Chen C, Liu Q, Hornok S, Wang Y, Wang B, Jiang H.
21Flea surveillance on wild mammals in northern region of Xinjiang, northwestern China. Int J Parasitol Parasites Wildl. 2020, 11:12-16.SCIShu C, Jiang M, Yang M, Xu J, Zhao S, Yin X, Wang B, Sheng J, Wang Y.
22ANO1 regulates cardiac fibrosis via ATI-mediated MAPK pathwayCell Calcium 92(2020)102306SCITian X, Sun C, Wang X, Ma K, Chang Y, Guo Z, Si J.
23Expression and effect of sodium-potassium-chloride cotransporter on dorsal root ganglion neurons in a rat model of chronic constriction injuryNeural Regeneration Research15(5) (2020)912-921SCITan CY, Wang YP, Han YY, Lu BH, Ji W, Zhu LC, Wang Y, Shi WY, Shan LY, Zhang L, Ma KT, Li L, Si JQ.
24Upregulation of Nav1.7 by endogenous hydrogen sulfide contributes to maintenance of neuropathic painInt J Mol Med 46(2)(2020) 782-794SCITian JJ, Tan CY, Chen QY, Zhou Y, Qu ZW, Zhang M, Ma KT, Shi WY, Li L, Si JQ.
25Carbenoxolone decreases monocrotaline‑induced pulmonary inflammation and pulmonary arteriolar remodeling in rats by decreasing the expression of connexins in T lymphocytesInt J Mol Med 45(1)(2020):81-92SCIZhang LΖ, Fan ZR, Wang L, Liu LQ, Li XZ, Li L, Si JQ, Ma KT.
26Pirfenidone attenuates homocysteine-induced apoptosis by regulating the connexin 43 pathway in H9C2 cellsInt J Mol Med45(4)(2020)1081-1090SCIChen K, Chen L, Ouyang Y, Zhang L, Li X, Li L, Si J, Wang L, Ma K
27Loss of the third C2H2 zinc finger of chicken KLF7 affects its transcriptional regulation activities in adipose tissueActa Biochimica et Biophysica Sinica2020,52(1):84-90SCIZhang Z, Wu C, Lin T, Chen Y.
28High Level of Palmitic Acid Induced Over-Expressed Methyltransferase Inhibits Anti-Inflammation Factor KLF4 Expression in Obese Status. Inflammation Inflammation.2020 Jun;43(3):821-832. SCIDeng Y, Qiu T, Zhang M, Wu J, Zhang X, Wang J, Chen K, Feng J, Ha X, Xie J, Wang C, Zhang J.
29Serum FFAs profile analysis of Normal weight and obesity individuals of Han and Uygur nationalities in ChinaLipids Health Dis. 2020 Jan 21; 19 (1):13. SCIMa Y, Qiu T, Zhu J, Wang J, Li X, Deng Y, Zhang X, Feng J, Chen K, Wang C, Xie J, Zhang J.
30SOX5 regulates cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in KSHV-infected cellsVirologica Sinica. 2020 Nov 24. doi: 10.1007/s12250-020-00313-3. Online ahead of print.SCIYuan WM, Fan YG, Cui M, Luo T, Wang YE, Shu ZJ, Zhao J, Zheng J, Zeng Y.
31miR199a decreases Neuritin expression involved inthedevelopment of Alzheimer"s disease in APP/PS1 miceInternational Journal of Molecular Medicine, 2020, 46(1).SCISong D, Li G, Hong Y, Zhang P, Zhu J, Yang L, Huang J
32The Value and Clinical Significance of ZNF582 Gene Methylation in the Diagnosis of Cervical CancerOnco Targets Therapy 2021,14:403-411. SCIZhang C, Fu S, Wang L, Wang F, Wu D, Zhe X, Xin H, Li H, Li D, Jin F, Shao R, Pan Z.
33Small-cell variant renal oncocytoma: Case report on its clinicopathological and genetic characteristics and literature review.Gene2020; 730:144266SCILi K, Wang C, Xiong X, Ma H, Qi Y, Hu W, Xiao S, Zhou X, Pang L, Zou H.
34Giant Cell-Rich Solitary Fibrous Tumor In The Nasopharynx: Case Report And Literature Review.OncoTargets and Therapy 2020;13:6819-6826.SCIDong SS, Wang N, Yang CP, Zhang GC, Liang WH, Zhao J, Qi Y.
35Bioinformatics-based screening of key genes for transformation of liver cirrhosis to hepatocellular carcinoma J Transl Med2020;18(1):40SCIJiang CH, Yuan X, Li JF, Xie YF, Zhang AZ, Wang XL, Yang L, Liu CX, Liang WH, Pang LJ, Zou H, Cui XB, Shen XH, Qi Y, Jiang JF, Gu WY, Li F, Hu JM.
36Construction and Investigation of an LINC00284-Associated Regulatory Network in Serous Ovarian Carcinoma.Disease markers 2020,2020:9696285SCIWang S, Zhang L, Tao L, Pang L, Fu R, Fu Y, Liang W, Ding Y, Jia W.
37MiR-212-3p suppresses high-grade serous ovarian cancer progression by directly targeting MAP3K3.American Journal of Translational Research2020, 12(3):875-888SCIZhang L, Zhang Y, Wang S, Tao L, Pang L, Fu R, Fu Y, Liang W, Li F, Jia W.
38Association between dense PAX1 promoter methylation and HPV16 infection in cervical squamous epithelial neoplasms of Xin Jiang Uyghur and Han womenGene.2020;723:144142SCIZhang L, Hu D, Wang S, Zhang Y, Pang L, Tao L, Jia W.
39The Expression of Perilipin Family Proteins can be used as Diagnostic Markers of Liposarcoma and to Differentiate Subtypes Journal of Cancer2020; 11(14): 4081-4090SCIZhang Q, Zhang P, Li B, Dang H, Jiang J, Meng L, Zhang H, Zhang Y, Wang X, Li Q, Wang Y, Liu C, Li F.
40Isolated Intracranial Myeloid Sarcoma Mimicking Malignant Lymphoma: A Diagnostic Challenge and Literature ReviewsOncoTargets and Therapy2020:13 6085–6092SCIO Akgul,H Uyarel,H Pusuroglu,M Gul,N Uslu
41Distribution and prognostic impact of M1 macrophage on esophageal squamous cell carcinomaCarcinogenesis2020 Dec 3;bgaa128SCIJiang CH, Liang WH, Li FP, Xie YF, Yuan X, Zhang HJ, Li M, Li JF, Zhang AZ, Yang L, Liu CX, Pang LJ, Li F, Hu JM.
42Identification of a PLCE1‑regulated competing endogenous RNA regulatory network for esophageal squamous cell carcinomaoncology reports2020;45(3):857-868SCIYang Z, Hui Y, Peng H, Zhang H, Li M, Song L, Li F, Cui X.
43Rare Primary Pulmonary Primitive Neuroectodermal Tumor: A Case Report and Literature ReviewOncoTargets and Therapy,2020, 14:139-144.SCIHu MH, Long F, Jiang SJ.
44SR‑B1 and CD10 combined immunoprofile for differential diagnosis of metastatic clear cell renal cell carcinoma and clear cell carcinoma of the ovary. Journal of Molecular Histology2020SCIJiang T, Diao X, Ding M, Niu X, Wang C, Qi Y, Jia W, Pang L, Hu W, Zou H, Li F.
45Responsiveness and minimal clinically important difference of the EQ-5D-5L in cervical intraepithelial neoplasia: a longitudinal studyHealth and Quality of Life Outcomes. 2020, 18(1): 324.SCIHu X, Jing M, Zhang M, Yang P, Yan X.
46Measurement properties of family resilience assessment questionnaires: a systematic reviewFamily Practice,2020,(4):1-11SCIZhou J, He B, He Y, Huang W, Zhu H, Zhang M, Wang Y.
47MiR-1929-3p overexpression alleviates murine cytomegalovirus-induced hypertensive myocardial remodeling by suppressing Ednra/NLRP3 inflammasome activation. Biomed Res Int,2020,2020:6653819.SCIWang Y, Huang Z, Zhong H, Wang L, Xi D, Shi Y, Zhou W, Liu Y, Tang N, He F
48Screening and validation of differentially expressed microRNAs and target genes in hypertensive mice induced by cytomegalovirus infectionBiosci Rep,2020,40(12):BSR20202387.SCIShi Y, Xi D, Zhang X, Huang Z, Tang N, Liu Y, Wang L, Tang Y, Zhong H, He F.
49Carbon Monoxide Inhibits the Expression of Proteins Associated with Intestinal Mucosal Pyroptosis in a Rat Model of Sepsis Induced by Cecal Ligation and Puncture.Med Sci Monit, 2020; 26: e920668SCIWang H, Zhang S, Zhao H, Qin H, Zhang J, Dong J, Zhang H, Liu X, Zhao Z, Zhao Y, Shao M, Wu F, Zhang W.
50Angiotensin II induces RAW264.7 macrophage polarization to the M1type through the connexin 43/NFκB pathwayMolecular Medicine Reports, 21(5)(2020)2103-2112SCIWu L, Chen K, Xiao J, Xin J, Zhang L, Li X, Li L, Si J, Wang L, Ma K.
51DNA methylation of CpG sites in the chicken KLF7 promoter and Exon 2 in association with mRNA expression in abdominal adipose tissue and blood metabolic  indicatorsBMC Genet 2020,21(1): 120SCIZhang Z, Nie C, Chen Y, Dong Y, Lin T.
52Free Fatty Acids Promote the Development of Prostate Cancer by Upregulating Peroxisome Proliferator-Activated Receptor GammaCancer Manag Res. 2020,2: 1355-1369. SCIHa X, Wang J, Chen K, Deng Y, Zhang X, Feng J, Li X, Zhu J, Ma Y, Qiu T, Wang C, Xie J, Zhang J.
53IKB Kinase α: an independent prognostic factor that promotes the migration and invasion of oral squamous cell carcinoma British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2020, 58: 296-303.SCILv S, Wang F, Wang K, Fan Y, Xu J, Zheng J, Zeng Y.
54Development of Hydrotaea spinigera (Diptera: Muscidae) at constant temperatures and its significance for estimating postmortem interval.Journal of medical entomology2020,58(1):56–63,SCIWang Y, Zhang Y, Wang M, Hu G, Fu Y, Zhi R, Wang J.
55Prognostic and clinicopathological significance of cripto-1 expression in patients with non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis.Biomark Med2020; 14(4):317-329SCIY Chen,W Tao,W Wei,J Hu,R Li
56Secreted Phosphoprotein 1 (SPP1) and Fibronectin 1 (FN1) Are Associated with Progression and Prognosis of Esophageal Cancer as Identified by Integrated Expression Profiles AnalysisMed Sci Monit2020;26:e920355SCILi M, Wang K, Pang Y, Zhang H, Peng H, Shi Q, Zhang Z, Cui X, Li F.
57MicroRNA-29 family inhibits rhabdomyosarcoma formation and progression by regulating GEFT functionAm J Transl Res2020;12(3):1136-1154SCIWang Y, Zhang L, Pang Y, Song L, Shang H, Li Z, Liu Q, Zhang Y, Wang X, Li Q, Zhang Q, Liu C, Li F.
58Identification of hub genes associated with esophageal cancer progression using bioinformatics analysisOncology letters2020;20(5):214.SCILi J, Xie Y, Wang X, Jiang C, Yuan X, Zhang A, Yang L, Liu C, Zou H, Li F, Hu J.
59ANXA2 is a potential marker for the diagnosis of human cervical cancerbiomarkers in medicine2021;15(1):57-67SCIWang Z, Jiang C, Pang L, Jia W, Wang C, Gao X, Zhang X, Dang H, Ren Y.
60Risk of coronary heart disease in the rural population in Xinjiang: A nested case-control study in ChinaPLoS ONE. 2020, 15(3): e0229598.SCILi C, Ma R, Zhang X, Ma J, Wang X, He J, Zhang J, Wang K, Hu Y, Pang H, Mu L, Yan Y, Song Y, Guo H, Guo S.
61Effect of metabolic syndrome on coronary heart disease in rural minorities of Xinjiang: a retrospective cohort studyBMC Public Health. 2020, 20(1): 553.SCILi C, He J, Wei B, Zhang X, Wang X, Zhang J, Wang K, Hu Y, Mu L, Yan Y, Ma J, Song Y, Guo H, Ma R, Guo S.
62Microarray analysis of long non-coding RNA expression profiles in low high-density lipoprotein cholesterol diseaseLipids in Health and Disease. 2020, 19(1).SCIWang X, Guo S, Hu Y, Guo H, Zhang X, Yan Y, Ma J, Li Y, Wang H, He J, Ma R.
63 Genotoxicity Evaluation of Titanium Dioxide Nanoparticles In Vitro: a Systematic Review of the Literature and Meta-analysisBiological Trace Element Research. 2020(6)SCIChunmei Ling, Hongmei An, Li Li, Jiaqi Wang, Tianjiao Lu, Haixia Wang, Yunhua Hu, Guanling Song, Sixiu Liu
64Effect of an outpatient copayment scheme on health outcomes of hypertensive adults in a community-managed population in Xinjiang, ChinaPLOS ONE. 2020, 15(9): e0238980.SCIHongpo Yin, Xiaochen Ma, Yanli He, Rujiang Liang, Yongxin Wang, Mei Zhang, Lu Mao, Mingxia Jing
65External validation of three atherosclerotic cardiovascular disease risk equations in rural areas of Xinjiang, ChinaBMC Public Health. 2020. 20(1): 1471.SCIYunxing Jiang, Rulin Ma, Heng Guo, Xianghui Zhang, Xinping Wang, Kui Wang, Yunhua Hu, Mulatibieke Keerman, Yizhong Yan, Jiaolong Ma, Yanpeng Song, Jingyu Zhang, Jia He, Shuxia Guo
66Protective Effects of Grape Seed Proanthocyanidins on the Kidneys of Diabetic Rats through the Nrf2 Signalling PathwayEvid Based Complement Alternat Med 2020: 5205903SCIYusong Ding, Haiyan Li , Yang Li , Dandan Liu, Liyuan Zhang, Tongling Wang, Tao Liu, Long Ma
67Prevalence of human papillomavirus infection and type distribution among Uyghur females in Xinjiang, northwest ChinaOncol Lett.2020, 20(4): 25.SCIXiaolong Yan, Yan Huang, Mei Zhang, Xin Hu, Ke Li, Mingxia Jing
68Effect of Nano-Titanium Dioxide on Blood-Testis Barrier and MAPK Signaling Pathway in Male MiceBiological trace element research. 2020: 1-11SCITianjiao Lu, Chunmei Ling, Mingjuan Hu, Xiaojia Meng, Yaxin Deng, Hongmei An, Li Li, Yunhua Hu, Haixia Wang, Guanling Song, Shuxia Guo
69Expression characteristics and regulatorymechanism of Apela gene in liver of chicken(Gallus gallus)PLoS ONE 15(9):e0238784SCITan W, Zheng H, Wang D, Tian F, Li H, Liu X.
70Disability Severity and Home-Based Care Quality in Older Adults: The Mediating Effects of Social Support and Caregiver CompetenceThe Journal of Nursing Research, 2020,28, (6):1-9SCIHuang W, He B, Wang YH, Ma WJ, Zhou J.
71Calcilytic NPS2143 promote proliferation and inhibit apoptosis of spontaneously hypertensive rat vascular smooth muscle cells via activation renin-angiotensin systemExp Ther Med, 2020,20(2):818-829.SCIZhao Y, Tang N, Xi D, Huang Z, Zhang T, Liu Y, Wang L, Tang Y, Zhong H, He F.
72Combination of canstatin and arsenic trioxide suppresses the development of hepatocellular carcinomaDrug Development research2020 NovemberSCIZhang F, Duan J, Song H, Yang L, Zhou M, Wang X.
73Evaluation of synuclein-gamma levels by novel monoclonal antibody in saliva and cancer tissues from oral squamous cell carcinoma patientsNEOPLASMA, 2020, 67(3): 707-713.SCIWang K, Shen Y, Xu J, Li Z, Liu Y, Yu C, Peng L, Zheng J, Zeng Y.
74The pH-sensitive TASK-1 potassium channel is a chemosensory molecule for central respiratory regulation. Molecular Biology. 2020,54(3): 402-411.SCILi QQ, Wan KX, Xu MS, Wang LM, Zhang YY, Wang CT, Mao FX, Zhu JL, Pan ZM, Gao R.
75Development of Megaselia spiracularis (Diptera: Phoridae) at different constant temperaturesJournal of Thermal Biology 2020,93SCIWang Y, Zhang Y, Hu G, Wang M, Zhu R, Zhai Y, Sun J, Li X, Wang L, Wu M, Wang J.
76Prognostic significance of matrix metalloproteinase 14 in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. Clinical Laboratory2020; 66(5):10.7754SCILu Zhang, Shan Jin, Yuanfeng Wei, Chengyan Wang, Hong Zou, Jianming Hu, Wei Jia, Lijuan Pang
77Decreased vitamin D receptor protein expression is associated with progression and poor prognosis of colorectal cancer patients.Int J Clin Exp Pathol.2020;13(4):746-755. SCIShi Q, Han XP, Yu J, Peng H, Chen YZ, Li F, Cui XB.
78Association of total bilirubin and indirect bilirubin content with metabolic syndrome among Kazakhs in XinjiangBMC Endocrine Disorders. 2020, 20(1):110SCIHao Hao, Heng Guo, Ru-Lin Ma, Yi-Zhong Yan, Yun-Hua Hu, Jiao-Long Ma, Xiang-Hui Zhang, Xin-Ping Wang, Kui Wang, La-Ti Mu, Yan-Peng Song, Jing-Yu Zhang, Jia He, Shu-Xia Guo
79Nursing Effect of Stellate Ganglion Block on Cerebral Infarction Based on Message Authentication Code Diameter AlgorithmJournal of Medical Imaging and Health Informatics10:410–415SCIP Li,T Wang,S Yan,X Yuan,Z Liu
80Overexpression of VEGF-C and MMP-9 predicts poor prognosis in Kazakh patients with esophageal squamous cell carcinomaPeerJ2019: 12,3;7:e8182.  SCILi J, Xie Y, Wang X, Jiang C, Yuan X, Zhang A, Liu C, Pang L, Li F, Hu J.
81Identification of hub genes associated with esophageal cancer progression using bioinformatics analysisOncology letters2020;20(5):214.SCILi J, Xie Y, Wang X, Jiang C, Yuan X, Zhang A, Yang L, Liu C, Zou H, Li F, Hu J.
82Pure squamous cell carcinoma of the gallbladder locally invading the liver and abdominal cavity: A case report and review of the literatureWorld J Clin Cases2019; 7(23): 4163-4171SCIJin S, Zhang L, Wei YF, Zhang HJ, Wang CY, Zou H, Hu JM, Jiang JF, Pang LJ.
83Low-grade chondrosarcoma in the Sellar Area: case report and literature reviewOncoTargets and Therapy2019(Dec,10),12:10763-10770SCIZhang Z, Pang LJ, Wang N, Li Z, Cao YW, Hu WH, Liang WH, Jiang JF, Zou H, Qi Y.
84ANXA2 is a potential marker for the diagnosis of human cervical cancerbiomarkers in medicine2020SCIWang Z, Jiang C, Pang L, Jia W, Wang C, Gao X, Zhang X, Dang H, Ren Y.
85An integrated surgical raining program for hepatic cystic echinococcosis in Xinjiang of ChinaPLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES2020,14(3):1-15SCIZhang H, Yang J, Li J, Yang J, Yu Y, Liu G, Zhang Y, Zhang L, Guo W, Abuduwayiti, Sun H, Guo S, Chen X, Wu X, Zhang S, Peng X.
86The value of S-Detect for the differential diagnosis of breast masses on ultrasound: a systematic review and pooled meta-analysis Medical ultrasonography 2020,22(2):211-219SCILi J, Sang T, Yu WH, Jiang M, Hunag SY, Cao CL, Chen M, Cao YW, Cui XW, Dietrich CF.
87Dihydroartemisinin induces ER stress-dependent apoptosis of Echinococcus protoscoleces in vitroActa Biochim Biophys Sin2020,00:1-8SCIRongji Ma , Wenjuan Qin, Yuanmao Xie , Ziwei Han , Shuojie Li , Yufeng Jiang , Hailong Lv
88Use of spectral tracking technique to evaluate the changes in left ventricular function in patients undergoing chemotherapy for colorectal cancerThe International Journal of Cardiovascular Imaging 202144136SCIWang Z, Qin W, Zhai Z, Huang L, Feng J, Guo X, Liu K, Zhang C, Wang Z, Lu G, Dong S.
89Protein-Degrading Enzymes in OsteoarthritisZ Orthop Unfall2019 Nov 19. doi: 10.1055/a-1019-8117SCIPeidong Pu , Ma Qingyuan, Wang Weishan, Han Fei, Ma Tengyang, Zhou Weiping, Zhu Zhoujun, Wang Mengyu, Wang Chao, Shi Chong
90Different protein expression patterns in rat spinal nerves during Wallerian degeneration assessed using isobaric tags for relative and absolute quantitation proteomics profilingNeural Regeneration Research2020, 15(2):315-323SCIWei S, Liang XZ, Hu Q, Wang WS, Xu WJ, Cheng XQ, Peng J, Guo QY, Liu SY, Jiang W, Ding X, Han GH, Liu P, Shi CH, Wang Y.
91SOX5 Regulates Cell Proliferation,Apoptosis,Migration and Invasion in KSHV-Infected CellsVirologica Sinica2020,4(52):SCIYuan WM, Fan YG, Cui M, Luo T, Wang YE, Shu ZJ, Zhao J, Zheng J, Zeng Y.
92Evaluation of synuclein-γ levels by novel monoclonal antibody in saliva and cancer tissues from oral squamous cell carcinoma patientsNeoplasma2020,67(3):707-713SCIWang K, Shen Y, Xu J, Li Z, Liu Y, Yu C, Peng L, Zheng J, Zeng Y.
93Assessment of serum synuclein-γand squamous cell carcinoma antigen as diagnostic biomarkers in patients with oral squamous cell carcinoma and oral potentially malignant disorders Journal of Oral Pathology ang Medicine2020,00:1-10SCILeiyu Chen, Ting Luo, Jie Yang, Keying Wang, Shiyu Liu, Yi Wei, Han Liu, Jiang Xu, Jun Zheng, Yan Zeng
94Isoflurane Postconditioning Upregulates Phosphorylated Connexin 43 in the Middle Cerebral Artery Occlusion Model and Is Probably Associated with the TGF-β1/Smad2/3 Signaling Pathway Biomed Research International2020(3451215): 1-14. SCIYin J, Liu X, Wang R, Ge M, Xie L, Zhai J, Dai Z, Li Y, Wang S.
95Two Cu(II) complexes: inhibitory activity on ovarian cancer cell proliferation, migration, and invasion ability via increasing miRNA16 expressionInorganic and Nano-Metal Chemistryhttps://doi.org/10.1080/24701556.2020.1783315SCIYajuan Gu,Chao Deng,Haogang Sun,Daqian Zhang
96Construction of recombinant lentiviral vector containing human stem cell leukemia gene and its expression in interstitial cells of cajalOpen Life Sci 2020; 15: 83–91SCIC Li,B Qian,Z Ni,Q Wang, X  Wang
97A study of the relationship between the polymorphism and mutation of rs682429 and rs3781590 in the LRP5 gene and bone metabolism in postmenopausal type 2 diabetic women in XinjiangJournal of Diabetes Research2020, Article ID 3071217, 5 pagesSCIJun Li, SiYuan Li, HuiRong Zhao, JiaJia Li, Shuang Wang, YanQiu Shi
98Analyzing Factors Affecting Quality of Life in Patients Hospitalized with Chronic WoundWound repair and regeneration2020.DOI:10.1111/wrr.12870SCIYan R, Yu F, Strandlund K, Han J, Lei N, Song Y.
99Correlation between the Expression of Interleukin-6,STAT3,E-Cadherin and N-Cadherin Protein and Invasiveness in Nonfunctional Pituitary AdenomasJournal of Neurological Surgery Part B-Skull Base2021,SCIX Shen,Q Liu,J Xu,Y Wang
100Langerhans Cell Hyperplasia Manifesting as Skull Erosion in the CNS.British Journal of Hospital Medicine2020:Aug 2;81(8):1SCIHong You, Jian Xu, Qi Liu
101Relationship between expression caspase-3 and apoptosis in the hippocampus of rats after subarachnoid hemorrhageActa Medica Mediterranea2019,35:239SCIL Zhu, X  He,J Dai,L Dai,L Li
102 Endoplasmic reticulum stress mediates cortical neuron apoptosis after experimental subarachnoid hemorrhage in rats Int J Clin Exp Pathol2020;13(7):1569-1577SCITian XS, Xu H, He XJ, Li Y, He B, Zhao D.
103BP-1-102 and silencing of Fascin-1 by RNA interference inhibits the proliferation of mouse pituitary adenoma AtT20 cells via the signaltransducer and activator of transcription 3/fascin-1 pathwayInternational Journal of Neuroscience18 May 2020(2020)SCIGuoDong Qian, Jian Xu, XiaoXu Shen, Yang Wang, Dong Zhao, XiaoChun Qin, Hong You, Qi Liu
104Correlation between Areteriol Membrane Potential and Cerebral Vasospasm after Subarachnoid Hemorrhage in RatsNeurol India 2020,68(2):327-332SCIZhao D, He X, Liu L, Liu Q, Xu H, Ji Y, Zhu L, Wang G, Xu J, Wang Y.
105Application of a social media platform as a patient reminder in the treatment of Helicobacter pyloriHelicobacter2020,25(2)SCILuo M, Hao Y, Tang M, Shi M, He F, Xie Y, Chen W.
106α1-AR overactivation induces cardiac inflammation through NLRP3 inflammasome activationActa Pharmacologica Sinica2020.41(3),311-318SCIXin JZ, Wu JM, Hu GM, Gu HJ, Feng YN, Wang SX, Cong WW, Li MZ, Xu WL, Song Y, Xiao H, Zhang YY, Wang L.
107PD-L1 Expression Is Regulated By NF-κB During EMT Signaling In Gastric CarcinomaOncoTargets and Therapy2019,12:10099-10105SCIXu D, Li J, Li RY, Lan T, Xiao C, Gong P.
108Sepsis causes heart injury through endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis signaling pathwayInt J Clin Exp Pathol 2020;13(5):964-971SCILi L, Peng X, Guo L, Zhao Y, Cheng Q.
109Altered function of the left ventricle and clinical significance of heart-type fatty acid-binding protein in cardiac dysfunction among patients with sepsisExperimental  and Therapeutic Medicine 2020;20(5): 58.SCIGuopeng Weng, Peigang Tian, Xiaojun Yan, Qinghong Cheng
110Assessment of the Severity of Coronavirus Disease:Quantitative Computed Tomography Parameters versus Semiquantitative Visual Scorekorean journal of Radiology2020:21(8):998-1006SCIYin X, Min X, Nan Y, Feng Z, Li B, Cai W, Xi X, Wang L.
111Factors associated with the healthcare expenditures of patients with multiple sclerosis in urban areas of China estimated by a generalized estimating equation.Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research2020SCIDu Y, Min R, Zhang X, Fang P.
112Impact of a Multifaceted Pharmacist-Led Intervention on Antimicrobial Stewardship in a Gastroenterology Ward: A Segmented Regression AnalysisFrontiers in Pharmacology2020SCIDu Y, Li J, Wang X, Peng X, Wang X, He W, Li Y, Wang X, Yang Q, Zhang X.
113Pirfenidone attenuates homocysteine?induced apoptosis by regulating the connexin 43 pathway in H9C2 cells INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLEcULAR MEdIcINE 2020.45(1),1081-1090SCIChen K, Chen L, Ouyang Y, Zhang L, Li X, Li L, Si J, Wang L, Ma K.
114Angiotensin II induces RAW264.7 macrophage polarization to the M1?type through the connexin 43/NF?κB pathway MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2020.21(5),2103-2112SCIWu L, Chen K, Xiao J, Xin J, Zhang L, Li X, Li L, Si J, Wang L, Ma K.
116Knowledge, attitude, and practice regarding atrial fibrillation among neurologists in central China: A cross-sectional studyCLINICAL INVESTIGATIONS2020;1-8.SCIShen J, Xia Y, Cao S, Lu Z, He Q, Li M, Wang H, Bi Y, Chen S, Hu B, Cao F.
117SIX4 promotes metastasis through STAT3 activation in breast cancerAmerican Journal of Cancer Research2020;10(1):224-236. SCISun X, Ma J, Chen Q, Hou Z, Luo X, Wang G, Wang J, Hu J, Cao Z.
118Downregulation of ST3GAL5 is associated with muscle invasion, high grade and a poor prognosis in patients with bladder cancerOncology letters2020,20 (1): 828-840SCIOuyang S, Liu JH, Ni Z, Ding GF, Wang QZ.
119Regulatory role and mechanism of the inhibition of the Mcl-1 pathway during apoptosis and polarization of H37Rv-infected macrophages Medicine (2020)99:42SCIHan L, Lu Y, Wang X, Zhang S, Wang Y, Wu F, Zhang W, Wang X, Zhang L.
120Carbon Monoxide Inhibits the Expression of Proteins Associated with Intestinal Mucosal Pyroptosis in a Rat Model of Sepsis Induced by Cecal Ligation and Puncturemedical scence monitor2020,26:20668-20682SCIWang H, Zhang S, Zhao H, Qin H, Zhang J, Dong J, Zhang H, Liu X, Zhao Z, Zhao Y, Shao M, Wu F, Zhang W.
121BMI‑1 promotes invasion and metastasis in endometrial adenocarcinoma and is  a poor prognostic factorONCOLOGY REPORTS 43: 1630-1640, 2020SCIYu J, Chen L, Bao Z, Liu Y, Liu G, Li F, Li L.
122 Genome-wide somatic copy number alteration analysis and database construction for cervical cancer.Mol. Genet. Genomics, 2020, 295: 765-773.SCIuo H, Xu X, Yang J, Wang K, Wang C, Yang P, Cai H.
123Glycomolecules in Echinococcus granulosus cyst fluid inhibit TLR4-mediated inflammatory responses via c-RafCell Mol Immunol(2020) 17:423–425SCIHou J, Li L, Dong D, Wang L, Wang X, Yang K, Xu X, Chen C, Wu X, Chen X.
124Exploring the Biomarkers of Clinical Diagnosis by Analyzing the Tissue Specificity and Commonality of  Echinococcosis Based on The Pathogenic Modules in EchinococcosisRevista Argentina de Clínica Psicológica2020,  982-992SCI10
125Bioinformatics-based screening of key genes for transformation of liver cirrhosis to hepatocellular carcinoma J Transl Med2020;18(1):40SCIJiang CH, Yuan X, Li JF, Xie YF, Zhang AZ, Wang XL, Yang L, Liu CX, Liang WH, Pang LJ, Zou H, Cui XB, Shen XH, Qi Y, Jiang JF, Gu WY, Li F, Hu JM.