Meta-analysis of the effect of mesenchymal stem cell transplantation on vascular remodeling after carotid balloon injury in animal models
近期论文
Meta-analysis of the effect of mesenchymal stem cell transplantation on vascular remodeling after carotid balloon injury in animal models
访问人数: 32
                            

Xinxin Ju*, Hong Zou*, Kejian Liu, Juncang Duan, Shugang Li, Zheng Zhou, Yan Qi, Jin Zhao, Jianming Hu, Lianghai Wang, Wei Jia, Yutao Wei, Yixun Wang, Wenjie Zhang, Lijuan Pang**, Feng Li**. Meta-analysis of the effect of mesenchymal stem cell transplantation on vascular remodeling after carotid balloon injury in animal models. PLoS One. 2015, 10(3):e0120082. (SCI, IF=3.534  1区)(ISSN:1932-6203  PMID: 25811171)