Adipose tissues characteristic of normal, obesity and type 2 diabetes in Uygurs population
近期论文
Adipose tissues characteristic of normal, obesity and type 2 diabetes in Uygurs population
访问人数: 35
                            

Jun Zhang, Zhiwei Zhang,Yulei Ding, Peng Xu, Tingting Wang, Wenjing Xu, Huan Lu, Jun Li, Yan Wang, Siyuan Li , Zongzhi Liu, Na An, Li Yang, Jianxin Xie *. Adipose tissues characteristic of normal, obesity and type 2 diabetes in Uygurs population. Journal of Diabetes Research, 2015(In press,SCI, IF:3.536, 3区)( ISSN: 2314-6745)